เมนู

กพฬีกาโร อาหาโร อภิญฺเญยฺโย ปริญฺเญยฺโย น ปหาตพฺโพ น ภาเวตพฺโพ น สจฺฉิกาตพฺโพฯ ตโย อาหารา อภิญฺเญยฺยา ปริญฺเญยฺยา, สิยา ปหาตพฺพา, สิยา ภาเวตพฺพา, สิยา สจฺฉิกาตพฺพา, สิยา น ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา น สจฺฉิกาตพฺพาฯ

ฉ ผสฺสา อภิญฺเญยฺยา ปริญฺเญยฺยา น ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา น สจฺฉิกาตพฺพาฯ มโนวิญฺญาณธาตุสมฺผสฺโส อภิญฺเญยฺโย ปริญฺเญยฺโย, สิยา ปหาตพฺโพ, สิยา ภาเวตพฺโพ, สิยา สจฺฉิกาตพฺโพ, สิยา น ปหาตพฺโพ น ภาเวตพฺโพ น สจฺฉิกาตพฺโพฯ

ฉ เวทนา…เป.… ฉ สญฺญา… ฉ เจตนา… ฉ จิตฺตา อภิญฺเญยฺยา ปริญฺเญยฺยา น ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา น สจฺฉิกาตพฺพาฯ มโนวิญฺญาณธาตุ อภิญฺเญยฺยา ปริญฺเญยฺยา, สิยา ปหาตพฺพา, สิยา ภาเวตพฺพา, สิยา สจฺฉิกาตพฺพา , สิยา น ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา น สจฺฉิกาตพฺพาฯ

8. สารมฺมณานารมฺมณวาโร

[1032] ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ กติ สารมฺมณา, กติ อนารมฺมณา…เป.… สตฺตนฺนํ จิตฺตานํ กติ สารมฺมณา, กติ อนารมฺมณา?

[1033] รูปกฺขนฺโธ อนารมฺมโณฯ จตฺตาโร ขนฺธา สารมฺมณาฯ

ทสายตนา อนารมฺมณาฯ มนายตนํ สารมฺมณํฯ ธมฺมายตนํ สิยา สารมฺมณํ, สิยา อนารมฺมณํฯ

ทส ธาตุโย อนารมฺมณาฯ สตฺต ธาตุโย สารมฺมณาฯ ธมฺมธาตุ สิยา สารมฺมณา, สิยา อนารมฺมณาฯ

ทฺเว สจฺจา สารมฺมณาฯ นิโรธสจฺจํ อนารมฺมณํฯ ทุกฺขสจฺจํ สิยา สารมฺมณํ, สิยา อนารมฺมณํฯ

สตฺตินฺทฺริยา อนารมฺมณาฯ จุทฺทสินฺทฺริยา สารมฺมณาฯ ชีวิตินฺทฺริยํ สิยา สารมฺมณํ, สิยา อนารมฺมณํฯ นว เหตู สารมฺมณาฯ กพฬีกาโร อาหาโร อนารมฺมโณฯ ตโย อาหารา สารมฺมณาฯ สตฺต ผสฺสา… สตฺต เวทนา… สตฺต สญฺญา… สตฺต เจตนา… สตฺต จิตฺตา สารมฺมณาฯ