เมนู

4. ปริยาปนฺนาปริยาปนฺนํ

[1005] ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ กติ ปริยาปนฺนา, กติ อปริยาปนฺนา…เป.… สตฺตนฺนํ จิตฺตานํ กติ ปริยาปนฺนา, กติ อปริยาปนฺนา?

[1006] รูปกฺขนฺโธ ปริยาปนฺโน; จตฺตาโร ขนฺธา สิยา ปริยาปนฺนา, สิยา อปริยาปนฺนาฯ

ทสายตนา ปริยาปนฺนา; ทฺเว อายตนา สิยา ปริยาปนฺนา, สิยา อปริยาปนฺนาฯ

โสฬส ธาตุโย ปริยาปนฺนา; ทฺเว ธาตุโย สิยา ปริยาปนฺนา, สิยา อปริยาปนฺนาฯ

ทฺเว สจฺจา ปริยาปนฺนา; ทฺเว สจฺจา อปริยาปนฺนาฯ

ทสินฺทฺริยา ปริยาปนฺนา, ตีณินฺทฺริยา อปริยาปนฺนา; นวินฺทฺริยา สิยา ปริยาปนฺนา, สิยา อปริยาปนฺนาฯ

ตโย อกุสลเหตู ปริยาปนฺนา; ฉ เหตู สิยา ปริยาปนฺนา, สิยา อปริยาปนฺนาฯ

กพฬีกาโร อาหาโร ปริยาปนฺโน; ตโย อาหารา สิยา ปริยาปนฺนา, สิยา อปริยาปนฺนาฯ

ฉ ผสฺสา ปริยาปนฺนา; มโนวิญฺญาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา ปริยาปนฺโน, สิยา อปริยาปนฺโนฯ

ฉ เวทนา…เป.… ฉ สญฺญา… ฉ เจตนา… ฉ จิตฺตา ปริยาปนฺนา; มโนวิญฺญาณธาตุ สิยา ปริยาปนฺนา, สิยา อปริยาปนฺนาฯ

4. ธมฺมทสฺสนวาโร

1. กามธาตุ

[1007] กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กติ ขนฺธา ปาตุภวนฺติ…เป.… กติ จิตฺตานิ ปาตุภวนฺติ?