เมนู

กพฬีกาโร อาหาโร กามธาตุปริยาปนฺโน; ตโย อาหารา สิยา กามธาตุปริยาปนฺนา, สิยา น กามธาตุปริยาปนฺนาฯ

ฉ ผสฺสา กามธาตุปริยาปนฺนา; มโนวิญฺญาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา กามธาตุ ปริยาปนฺโน, สิยา น กามธาตุปริยาปนฺโนฯ

ฉ เวทนา…เป.… ฉ สญฺญา… ฉ เจตนา… ฉ จิตฺตา กามธาตุปริยาปนฺนา; มโนวิญฺญาณธาตุ สิยา กามธาตุปริยาปนฺนา, สิยา น กามธาตุปริยาปนฺนาฯ

2. รูปธาตุ

[1001] ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ กติ รูปธาตุปริยาปนฺนา, กติ น รูปธาตุปริยาปนฺนา …เป.… สตฺตนฺนํ จิตฺตานํ กติ รูปธาตุปริยาปนฺนา, กติ น รูปธาตุปริยาปนฺนา?

[1002] รูปกฺขนฺโธ น รูปธาตุปริยาปนฺโน; จตฺตาโร ขนฺธา สิยา รูปธาตุปริยาปนฺนา, สิยา น รูปธาตุปริยาปนฺนาฯ

ทสายตนา น รูปธาตุปริยาปนฺนา; ทฺเว อายตนา สิยา รูปธาตุปริยาปนฺนา, สิยา น รูปธาตุปริยาปนฺนาฯ

โสฬส ธาตุโย น รูปธาตุปริยาปนฺนา; ทฺเว ธาตุโย สิยา รูปธาตุปริยาปนฺนา, สิยา น รูปธาตุปริยาปนฺนาฯ

ตีณิ สจฺจานิ น รูปธาตุปริยาปนฺนา; ทุกฺขสจฺจํ สิยา รูปธาตุปริยาปนฺนํ, สิยา น รูปธาตุปริยาปนฺนํฯ

เตรสินฺทฺริยา น รูปธาตุปริยาปนฺนา; นวินฺทฺริยา สิยา รูปธาตุปริยาปนฺนา, สิยา น รูปธาตุปริยาปนฺนาฯ

ตโย อกุสลเหตู น รูปธาตุปริยาปนฺนา; ฉ เหตู สิยา รูปธาตุปริยาปนฺนา, สิยา น รูปธาตุปริยาปนฺนาฯ

กพฬีกาโร อาหาโร น รูปธาตุปริยาปนฺโน; ตโย อาหารา สิยา รูปธาตุปริยาปนฺนา, สิยา น รูปธาตุปริยาปนฺนาฯ

ฉ ผสฺสา น รูปธาตุปริยาปนฺนา; มโนวิญฺญาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา รูปธาตุปริยาปนฺโน, สิยา น รูปธาตุปริยาปนฺโนฯ