เมนู

(1) ชาติมโท

[843] ตตฺถ กตโม ชาติมโท? ชาติํ ปฏิจฺจ มโท มชฺชนา มชฺชิตตฺตํ มาโน มญฺญนา มญฺญิตตฺตํ อุนฺนติ อุนฺนาโม [อุณฺณติ อุณฺณาโม (สฺยา. ก.) ธ. ส. 1121] ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส – อยํ วุจฺจติ ‘‘ชาติมโท’’ฯ

(2-27) โคตฺตมทาที

[844] ตตฺถ กตโม โคตฺตมโท? โคตฺตํ ปฏิจฺจ…เป.… อาโรคฺยํ ปฏิจฺจ…เป.… โยพฺพนํ ปฏิจฺจ…เป.… ชีวิตํ ปฏิจฺจ…เป.… ลาภํ ปฏิจฺจ…เป.… สกฺการํ ปฏิจฺจ…เป.… ครุการํ ปฏิจฺจ…เป.… ปุเรกฺขารํ ปฏิจฺจ…เป.… ปริวารํ ปฏิจฺจ…เป.… โภคํ ปฏิจฺจ…เป.… วณฺณํ ปฏิจฺจ…เป.… สุตํ ปฏิจฺจ…เป.… ปฏิภานํ ปฏิจฺจ…เป.… รตฺตญฺญุตํ ปฏิจฺจ…เป.… ปิณฺฑปาติกตฺตํ ปฏิจฺจ…เป.… อนวญฺญาตํ ปฏิจฺจ…เป.… อิริยาปถํ ปฏิจฺจ…เป.… อิทฺธิํ ปฏิจฺจ…เป.… ยสํ ปฏิจฺจ…เป.… สีลํ ปฏิจฺจ…เป.… ฌานํ ปฏิจฺจ…เป.… สิปฺปํ ปฏิจฺจ…เป.… อาโรหํ ปฏิจฺจ…เป.… ปริณาหํ ปฏิจฺจ…เป.… สณฺฐานํ ปฏิจฺจ…เป.… ปาริปูริํ ปฏิจฺจ มโท มชฺชนา มชฺชิตตฺตํ มาโน มญฺญนา มญฺญิตตฺตํ อุนฺนติ อุนฺนาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส – อยํ วุจฺจติ ‘‘ปาริปูริมโท’’ฯ

(28) มโท

[845] ตตฺถ กตโม มโท? โย มโท มชฺชนา มชฺชิตตฺตํ มาโน มญฺญนา มญฺญิตตฺตํ อุนฺนติ อุนฺนาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส – อยํ วุจฺจติ ‘‘มโท’’ฯ

(29) ปมาโท

[846] ตตฺถ กตโม ปมาโท? กายทุจฺจริเต วา วจีทุจฺจริเต วา มโนทุจฺจริเต วา ปญฺจสุ วา กามคุเณสุ จิตฺตสฺส โวสฺสคฺโค โวสฺสคฺคานุปฺปทานํ กุสลานํ วา ธมฺมานํ ภาวนาย อสกฺกจฺจกิริยตา อสาตจฺจกิริยตา อนฏฺฐิตกิริยตา โอลีนวุตฺติตา นิกฺขิตฺตฉนฺทตา นิกฺขิตฺตธุรตา อนาเสวนา อภาวนา อพหุลีกมฺมํ อนธิฏฺฐานํ อนนุโยโค ปมาโท, โย เอวรูโป ปมาโท ปมชฺชนา ปมชฺชิตตฺตํ – อยํ วุจฺจติ ‘‘ปมาโท’’ฯ

(30) ถมฺโภ

[847] ตตฺถ กตโม ถมฺโภ? โย ถมฺโภ ถมฺภนา ถมฺภิตตฺตํ กกฺขฬิยํ ผารุสิยํ อุชุจิตฺตตา อมุทุตา – อยํ วุจฺจติ ‘‘ถมฺโภ’’ฯ