เมนู

4. จตุกฺกมาติกา

[835] (1) จตฺตาโร อาสวา (2) จตฺตาโร คนฺถา (3) จตฺตาโร โอฆา (4) จตฺตาโร โยคา (5) จตฺตาริ อุปาทานานิ (6) จตฺตาโร ตณฺหุปฺปาทา (7) จตฺตาริ อคติคมนานิ (8) จตฺตาโร วิปริยาสา [วิปริเยสา (สี. สฺยา. ก.)] (9) จตฺตาโร อนริยโวหารา (10) อปเรปิ จตฺตาโร อนริยโวหารา (11) จตฺตาริ ทุจฺจริตานิ (12) อปรานิปิ จตฺตาริ ทุจฺจริตานิ (13)จตฺตาริ ภยานิ (14) อปรานิปิ จตฺตาริ ภยานิ (15) จตสฺโส ทิฏฺฐิโย

จตุกฺกํฯ

5. ปญฺจกมาติกา

[836] (1) ปญฺโจรมฺภาคิยานิ สํโยชนานิ (2) ปญฺจุทฺธมฺภาคิยานิ สํโยชนานิ (3) ปญฺจ มจฺฉริยานิ (4) ปญฺจ สงฺคา (5) ปญฺจ สลฺลา (6) ปญฺจ เจโตขิลา (7)ปญฺจ เจตโสวินิพนฺธา [เจตโสวินิพทฺธา (ก.)] (8) ปญฺจ นีวรณานิ (9) ปญฺจ กมฺมานิ อานนฺตริกานิ (10) ปญฺจ ทิฏฺฐิโย (11) ปญฺจ เวรา (12) ปญฺจ พฺยสนา (13) ปญฺจ อกฺขนฺติยา อาทีนวา (14) ปญฺจ ภยานิ (15) ปญฺจ ทิฏฺฐธมฺมนิพฺพานวาทา

ปญฺจกํฯ

6. ฉกฺกมาติกา

[837] (1) ฉ วิวาทมูลานิ (2) ฉ ฉนฺทราคา (3) ฉ วิโรธวตฺถูนิ (4) ฉ ตณฺหากายา (5) ฉ อคารวา (6) ฉ ปริหานิยา ธมฺมา (7) อปเรปิ ฉ ปริหานิยา ธมฺมา (8) ฉ โสมนสฺสุปวิจารา (9) ฉ โทมนสฺสุปวิจารา (10) ฉ อุเปกฺขุปวิจารา (11) ฉ เคหสิตานิ โสมนสฺสานิ (12) ฉ เคหสิตานิ โทมนสฺสานิ (13) ฉ เคหสิตา อุเปกฺขา (14) ฉ ทิฏฺฐิโย

ฉกฺกํฯ

7. สตฺตกมาติกา

[838] (1) สตฺต อนุสยา (2) สตฺต สํโยชนานิ (3) สตฺต ปริยุฏฺฐานานิ (4)สตฺต อสทฺธมฺมา (5) สตฺต ทุจฺจริตานิ (6) สตฺต มานา (7) สตฺต ทิฏฺฐิโย

สตฺตกํฯ