เมนู

(8) จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา

(9) จตสฺโส ปฏิปทา

(10) จตฺตาริ อารมฺมณานิ

(11) ชรามรเณ ญาณํ, ชรามรณสมุทเย ญาณํ, ชรามรณนิโรเธ ญาณํ, ชรามรณนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํ

(12-21) ชาติยา ญาณํ…เป.… ภเว ญาณํ…เป.… อุปาทาเน ญาณํ…เป.… ตณฺหาย ญาณํ…เป.… เวทนาย ญาณํ…เป.… ผสฺเส ญาณํ…เป.… สฬายตเน ญาณํ…เป.… นามรูเป ญาณํ…เป.… วิญฺญาเณ ญาณํ…เป.… สงฺขาเรสุ ญาณํ, สงฺขารสมุทเย ญาณํ, สงฺขารนิโรเธ ญาณํ, สงฺขารนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํฯ เอวํ จตุพฺพิเธน ญาณวตฺถุฯ

5. ปญฺจกมาติกา

[755] ปญฺจวิเธน ญาณวตฺถุ –

(1) ปญฺจงฺคิโก สมฺมาสมาธิ (2) ปญฺจญาณิโก สมฺมาสมาธิ

เอวํ ปญฺจวิเธน ญาณวตฺถุฯ

6. ฉกฺกมาติกา

[756] ฉพฺพิเธน ญาณวตฺถุ –

(1) ฉสุ อภิญฺญาสุ ปญฺญา

เอวํ ฉพฺพิเธน ญาณวตฺถุฯ

7. สตฺตกมาติกา

[757] สตฺตวิเธน ญาณวตฺถุ –

(1) สตฺตสตฺตติ ญาณวตฺถูนิ

เอวํ สตฺตวิเธน ญาณวตฺถุฯ

8. อฏฺฐกมาติกา

[758] อฏฺฐวิเธน ญาณวตฺถุ –

(1) จตูสุ มคฺเคสุ, จตูสุ ผเลสุ ปญฺญา

เอวํ อฏฺฐวิเธน ญาณวตฺถุฯ

9. นวกมาติกา

[759] นววิเธน ญาณวตฺถุ –

(1) นวสุ อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีสุ ปญฺญา

เอวํ นววิเธน ญาณวตฺถุฯ