เมนู

มหาสติปัฏฐานสูตร แปล
ในทีฆนิกาย มหาวรรค หน้า 325 ถึงหน้า 351
และในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม 12 หน้า 103 ถึงหน้า 127
ในสุตตันตปิฎก

เอวมฺเม สุตํ ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ :
เอกํ สมยํ ภควา สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค
กุรูสุ วิหรติ เสด็จประทับอยู่ในแว่นเคว้นกุรุ
กมฺมาสธมฺมํ นาม กุรูนํ นิคโม นิคมหนึ่งของแว่นแคว้นกุรุ ชื่อ
กัมมาสธัมมะ1
ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ในกาลนั้นแล พระผู้มีพระภาค
ภิกฺขโวติ ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่า ข้าแต่
ปจฺจสฺโสสุํ พระองค์ผู้เจริญ
ภควา เอตทาโวจ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธ-
ภาษิตนี้ว่า :-

1. หมายความตามอรรถกถานัยว่า ทรงทำนิคมนั้นให้เป็นโคจรคาม.