เมนู

ประมวลปัญหาและเฉลยสังคีติ
นักธรรม และ ธรรมศึกษาชั้นโท - เอก

ข้อความทั่วไป
ถาม. สังคีติกถาว่าด้วยเรื่องอะไร ? และเป็นอุบายให้สำเร็จ
ประโยชน์อย่างไร ?
ตอบ. ว่าด้วยเรื่องสังคายนา เป็นอุบายให้สำเร็จประโยชน์แก่
ชนผู้เกิดในภายหลังจักได้ประพฤติปฏิบัติตาม.
ท. 2477
ถ. สังคายนาหมายความว่ากระไร ? การที่พระอรหันต์ได้พร้อม
ใจกันทำเช่นนั้น ด้วยมีความมุ่งหมายอย่างไร ?
ต. สังคายนา หมายความว่าร้อยกรอง คือร้อยกรองธรรมวินัย
ให้เข้าเป็นหมวดหมู่. การที่พระอรหันต์ได้พร้อมใจกันทำเช่นนั้น ด้วย
มีความมุ่งหมายจักช่วยกันสะสางธรรมวินัย และจัดไว้ให้เป็นระเบียบ
จักได้เป็นเครื่องยังพระพุทธศาสนา ให้จิรัฏฐิติกาลไปสิ้นกาลนาน.
เพราะคำสอนอันเป็นพระบรมพุทโธวาทในครั้งนั้นยังกระจัดกระจายอยู่
ต่างองค์ต่างจำมา แม้การที่จะสั่งสอนประชาชน ก็สั่งสอนกันด้วย
วาจาให้จำไว้โดยไม่มีอักขระที่จะเป็นเครื่องช่วยความจำ เมื่อเป็นเช่น
นี้ ถ้าจะไม่รีบทำสังคายนาเพื่อสอบสวนทบทวนกันเสียบ้าง ต่อไป