เมนู

ปัญหาและเฉลยอนุพุทธประวัติ
นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท

ข้อความทั่วไป
ถาม. การเรียนอนุพุทธประวัติสำเร็จประโยชน์อย่างไร ?
ตอบ. เพื่อได้ทราบความเป็นไป และปฏิปทาอันท่านเหล่านั้น
ได้ดำเนินมา ด้วยร่วมฉันทะกับพระศาสดา ช่วยกันประกาศพระ
ศาสนาในที่นั้น ๆ จนเป็นเหตุเจริญแพร่หลายและมั่นคงแห่งพระ
ศาสนาแล้ว จักได้ถือเป็นทิฏฐานุคติ บำเพ็ญอัตตัตถประโยชน์และ
ปรัตถประโยชน์โดยความแก่ฐานะของตน ทั้งสำเร็จเป็นสังฆานุสติ
มั่นคงด้วย.
2462
ถ. การศึกษาอนุพุทธประวัติ ชวนให้เกิดความรู้สึกอย่างไร ?
ต. ชวนให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสมั่นคงในพระสาวกนั้น ๆ
และใคร่เพื่อดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านดำเนินมาแล้วอย่างไร.
2477
ถ. อนุพุทธะ คือท่านพวกไหน ? หมายความว่าอย่างไร จึงได้
ชื่ออย่างนั้น ? และเป็นบรรพชิตหรือไม่ใช่บรรพชิต ? เป็นบุรุษหรือ
สตรี ?
ต. คือพระสาวกของพระศาสดา. หมายความว่าผู้ตรัสรู้ตาม
พระศาสดา จึงได้ชื่ออย่างนั้น. และเป็นบรรพชิตก็มี ไม่ใช่ก็มี.