เมนู

ปัญหาและเฉลยธรรมวิภาค
ปริเฉทที่ ๒
[สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท]
หมวด ๒
ถาม. บุคคลเช่นไรเรียกว่า อริยบุคคล ? อริยบุคคลนั้น มี
กำหนดภูมิธรรมเพียงไร ?
ตอบ. บุคคลผู้ไกลจากกิเลสเรียกว่า อริยบุคคล. มีกำหนด
ภูมิธรรมต่างกันเป็นชั้น ๆ ดังนี้ -
๑. พระโสดาบัน ละสังโยชน์ได้ ๓ คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส.
๒. พระสกทาคามี ละสังโยชน์ได้ ๓ เหมือนพระโสดาบัน
กับทำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง.
๓. พระอนาคามี ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ทั้ง ๕.
๔. พระอรหันต์ ละสังโยชน์ได้ทั้ง ๑๐.
ส. ป.
ถ. พระอริยบุคคล ๒ ต่างจากพระอริยบุคคล ๘ อย่างไร ?
ต. ต่างจากพระอริยบุคคล ๘ อย่างนี้ คือ พระเสขะ หมาย
เอาพระอริยบุคคล ๗ เบื้องต้น พระอเสขะ หมายเอาพระผู้ตั้งอยู่