เมนู

ประมวลปัญหาและวินัยบัญญัติ
สำหรับนักธรรมชั้นเอก

ข้อความทั่วไป
ถาม. สิกขาบทที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ แห่งจีวรวรรคว่า นิฏฐิจีวรสฺมึ
ภิกฺขุนา อุพฺภตสฺมึ กฐิเน แปลว่า จีวรสำเร็จแล้ว กฐินอันภิกษุ
เดาะแล้วดังนี้นั้น จีวรอะไร กฐินเดาะอย่างไร จงอธิบายให้ชัดเจน
จนตลอดสิกขาบททั้ง ๓ นั้น ?
ตอบ. อธิบายอย่างนี้ คำว่า จีวรสำเร็จแล้ว ในสิกขาบทที่ ๑
หมายความว่า สำเร็จเป็นสิทธิแก่ภิกษุ ภิกษุผู้เป็นเจ้าของ พึงทรง
ไว้ได้ ๑๐ วันเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเลย ๑๐ วันไป เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
ถ้าเป็นจีวรกาลไม่เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ สิกขาบทที่ ๒ หมายความว่า
สำเร็จเป็นผ้าครองแล้ว ทั้ง ๓ ผืนหรือผืนใดผืนหนึ่ง ผ้าครองนั้น
ภิกษุอยู่ปราศจากคืนหนึ่ง เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ถ้าเป็นจีวรกาล
ไม่เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์. สิกขาบทที่ ๓ หมายความว่า ได้ผ้าตาม
ประสงค์แล้ว ต้องรีบทำ พึงกำหนดอายุแห่งผ้าที่เก็บไว้เดิม และอายุ
ผ้าที่ได้มาใหม่ ข้างใดอายุน้อย พึงรีบทำให้ทันอายุของผ้าข้างนั้น.
ถ้าให้ล่วงกำหนดไป เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ถ้าเป็นจีวรกาลไม่เป็น