เมนู

ตัวอย่างที่ 1

เรียงความแก้กระทู้ธรรม น.ธ. เอก1
สอบในสนามหลวง
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 24732

1. สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ
ศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคน ฯ
2. ปญฺญา เจนํ ปสาสติ
ปัญญาย่อมปกครองเขา ฯ
3. นิพฺพานาภิรโต มจฺโจ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ
ผู้ยินดีต่อพระนิพพาน ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ฯ
พรรณนาเนื้อความแห่งกระทู้พุทธภาษิตทั้ง 3 นี้ว่า คนเราที่
เอากำเนิดเกิดมาในมนุษยโลกนี้ ต่างย่อมหวังความสุขความเจริญ
แก่ตนสิ้น แต่ความสุขความเจริญเหล่านั้นต่างมีเหตุประจำ ผู้หวัง
ความสุขความเจริญ ต้องผจญต่อเหตุของสิ่งเหล่านั้นก่อน ผลคือ
ความสุขและความเจริญจึงจะเกิดมีได้ ฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนา
จึงได้สอนให้คนมีความเพียรมั่น ดังมีแจ้งในพระบรมพุทโธวาท

1. ถ้าเป็นธรรมศึกษาชั้นเอก ก็ใช้ว่า ธ.ศ. เอก น.ธ. เอก ฯ
2. พึงถือแบบฟอร์มนี้เป็นหลัก ตัวอย่างต่อไปจักไม่แสดงแบบฟอร์มไว้ ฯ