เมนู

อุปกรณ์วินัยมุข
กัณฑ์ที่ ๒๓
สังฆกรรม
มูลเหตุที่ให้เกิดสังฆกรรมมี ๒ คือ :-
๑. ภิกษุบริษัทมากขึ้น.
๒. มีพระพุทธประสงค์จะให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการบริหารคณะ.
คำสวดในสังฆกรรมที่ต้องใช้ มี ๒ คือ :-
๑. ญัตติ คำเผดียงสงฆ์.
๒. อนุสาวนา คำประกาศความปรึกษาและตกลงของสงฆ์.
สังฆกรรมแยกออกเป็น ๔ คือ :-
๑. อปโลกนกัมม์ กรรมที่ทำเพียงบอกกันในชุมนุมสงฆ์ ไม่มีญัตติ
และอนุสาวนา.
๒. ญัตติกัมม์ กรรมที่ทำเพียงตั้งญัตติ ไม่มีอนุสาวนา.
๓. ญัตติทุติยกัมม์ กรรมที่ทำด้วยตั้งญัตติและสวดอนุสาวนาหนเดียว.
๔. ญัตติจตุตถกัมม์ กรรมที่ทำด้วยตั้งญัตติและสวดอนุสาวนา ๓ หน.
(๑) อปโลกนกัมม์ มี ๕ คือ :-
๑. นิสสารณา คือนาสนะสามเณรผู้กล่าวตู่พระพุทธเจ้า.
๒. โอสารณา คือรับสามเณรรูปนั้นผู้ประพฤติเรียบร้อยแล้วเข้าหมู่.