เมนู

ศาสนพิธีสังเขป
คู่มือนักธรรม และ ธรรมศึกษาชั้นตรี

ศาสนพิธี คือแบบอย่างหรือแบบแผนต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติทางพระ
ศาสนา โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา และเกิดขึ้นภายหลังพระศาสนา.
หลักการสอนพระพุทธศาสนา ที่ทรงปฏิบัติ มี ๓ ประการ คือ :-
๑. สอนให้ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๒. สอนให้ทำความดีให้บริบูรณ์
๓. สอนให้ทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว.
การทำความดี เรียกว่า "ทำบุญ" หลักการทำบุญ หรือวิธีทำบุญ
เรียกว่า "บุญกิริยาวัตถุ" โดยย่อ มี ๓ อย่าง คือ :-
๑. ทาน การให้สิ่งของ ๒. ศีล รักษากาย - วาจาให้เรียบร้อย.
๓. ภาวนา อบรมจิตให้ผ่องใสในทางกุศล.
บุญกิริยาวัตถุ นี้เอง เป็นต้นเหตุให้เกิดศาสนพิธีต่าง ๆ คือ
๑. รับศีลปรับปรุงกายวาจาให้เรียบร้อยก่อน ๒. ภาวนา คือฟังพระสวด
หรือเทศน์ให้จิตผ่องใสสบาย ๓. ทาน คือถวายสิ่งของแห่พระ. หมายความ
ว่า ๑. ศีล ๒. ภาวนา ๓. ทาน ทั้ง ภ อย่างนี้ เป็นหลักในการทำบุญ
ในพระพุทธศาสนา.
เนื่องจากการทำพิธีทางศาสนามีมาก หากแยกเป็นหมวด ก็ได้ ๔
หมวด คือ :-