เมนู

ปัญหาและเฉลยพุทธประวัติ
นักธรรม และ ธรรมศึกษาชั้นตรี

ข้อความทั่วไป
ถาม. พุทธประวัติคืออะไร ? เป็นสำคัญอย่างไรที่พวกเราต้อง
เรียนรู้ ?
ตอบ. พุทธประวัติ คือ เรื่องที่พรรณนาความเป็นไปของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า. เป็นสำคัญในการศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนา
เพราะแสดงพระพุทธจรรยาให้ปรากฏ อย่างเดียวกับตำนานย่อมเป็น
สำคัญของชาติคน ที่ให้รู้ได้ว่า ชาติได้เป็นมาแล้วอย่างไร.
21/8/69-14 ธ. ค. 2514
ถ. การเรียนรู้ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่าเรียน
พุทธประวัติ มีประโยชน์อย่างไร ?
ต. การเรียนรู้ความเป็นไปของพระพุทธเจ้านั้น ย่อมเป็นสิ่ง
สำคัญและมีประโยชน์มาก เพราะพุทธประวัติเป็นเรื่องที่แสดงพระ
พุทธจรรยาของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏ ทั้งที่เป็นส่วนอัตตสมบัติและ
สัตตูปการสัมปทา เป็นสิ่งสำคัญของผู้ปฏิบัติพระศาสนา อย่างเดียว