เมนู

โกกาลิโก หิ สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ เถเรสุ จิตฺตํ ปโทสยิตฺวา มหาปทุมนิรเย อุปปนฺโนฯ ภควา จ สติอารกฺเขน เจตสา สมนฺนาคโต, สุตฺตมฺหิ วุตฺตํ ‘‘สติยา จิตฺตํ รกฺขิตพฺพ’’นฺติฯ

นิยุตฺโต จตุพฺยูโห หารสมฺปาโตฯ

7. อาวฏฺฏหารสมฺปาโต

[69] ตตฺถ กตโม อาวฏฺโฏ หารสมฺปาโต?

‘‘ตสฺมา รกฺขิตจิตฺตสฺส, สมฺมาสงฺกปฺปโคจโร’’ติ คาถาฯ ‘‘ตสฺมา รกฺขิตจิตฺตสฺส, สมฺมาสงฺกปฺปโคจโร’’ติ สมโถ [อยํ สมโถ (สี. ก.)]ฯ ‘‘สมฺมาทิฏฺฐิปุเรกฺขาโร’’ติ วิปสฺสนาฯ ‘‘ญตฺวาน อุทยพฺพย’’นฺติ ทุกฺขปริญฺญาฯ ‘‘ถินมิทฺธาภิภู ภิกฺขู’’ติ สมุทยปหานํฯ ‘‘สพฺพา ทุคฺคติโย ชเห’’ติ นิโรโธ [อยํ นิโรโธ (สี. ก.)]ฯ อิมานิ จตฺตาริ สจฺจานิฯ

นิยุตฺโต อาวฏฺโฏ หารสมฺปาโตฯ

8. วิภตฺติหารสมฺปาโต

[70] ตตฺถ กตโม วิภตฺติหารสมฺปาโต?

‘‘ตสฺมา รกฺขิตจิตฺตสฺส, สมฺมาสงฺกปฺปโคจโร’’ติ คาถาฯ กุสลปกฺโข กุสลปกฺเขน นิทฺทิสิตพฺโพฯ อกุสลปกฺโข อกุสลปกฺเขน นิทฺทิสิตพฺโพฯ

นิยุตฺโต วิภตฺติหารสมฺปาโตฯ

9. ปริวตฺตนหารสมฺปาโต

[71] ตตฺถ กตโม ปริวตฺตโน หารสมฺปาโต?

‘‘ตสฺมา รกฺขิตจิตฺตสฺส, สมฺมาสงฺกปฺปโคจโร’’ติ คาถาฯ สมถวิปสฺสนาย ภาวิตาย นิโรโธ ผลํ, ปริญฺญาตํ ทุกฺขํ, สมุทโย ปหีโน, มคฺโค ภาวิโต ปฏิปกฺเขนฯ

นิยุตฺโต ปริวตฺตโน หารสมฺปาโตฯ