เมนู

‘‘สวนฺติ สพฺพธิ โสตา, [อิจฺจายสฺมา อชิโต]

โสตานํ กิํ นิวารณํ;

โสตานํ สํวรํ พฺรูหิ, เกน โสตา ปิธียเร’’ติฯ

‘‘ยานิ โสตานิ โลกสฺมิํ, [อชิตาติ ภควา]

สติ เตสํ นิวารณํ;

โสตานํ สํวรํ พฺรูมิ, ปญฺญาเยเต ปิธียเร’’ติฯ

‘‘สวนฺติ สพฺพธิ โสตา, โสตานํ กิํ นิวารณ’’นฺติ ปญฺเห ‘‘ยานิ โสตานิ โลกสฺมิํ, สติ เตสํ นิวารณ’’นฺติ ภควา ปทํ โสเธติ, โน จ อารมฺภํฯ ‘‘โสตานํ สํวรํ พฺรูหิ, เกน โสตา ปิธียเร’’ติ ปญฺเห ‘‘โสตานํ สํวรํ พฺรูมิ, ปญฺญาเยเต ปิธียเร’’ติ สุทฺโธ อารมฺโภฯ เตนาห ภควา ‘‘ยานิ โสตานิ โลกสฺมิ’’นฺติฯ

‘‘ปญฺญา เจว สติ จ, [อิจฺจายสฺมา อชิโต]

นามรูปญฺจ [นามํ รูปญฺจ (ก.) ปสฺส สุ. นิ. 1042] มาริส;

เอตํ เม ปุฏฺโฐ ปพฺรูหิ, กตฺเถตํ อุปรุชฺฌตี’’ติฯ

ปญฺเห

‘‘ยเมตํ ปญฺหํ อปุจฺฉิ, อชิต ตํ วทามิ เต;

ยตฺถ นามญฺจ รูปญฺจ, อเสสํ อุปรุชฺฌติ;

วิญฺญาณสฺส นิโรเธน, เอตฺเถตํ อุปรุชฺฌตี’’ติฯ

สุทฺโธ อารมฺโภฯ เตนาห ภควา ‘‘ยเมตํ ปญฺหํ อปุจฺฉี’’ติฯ ยตฺถ เอวํ สุทฺโธ อารมฺโภ, โส ปญฺโห วิสชฺชิโต ภวติฯ ยตฺถ ปน อารมฺโภ อสุทฺโธ, น ตาว โส ปญฺโห วิสชฺชิโต ภวติฯ เตนาห อายสฺมา มหากจฺจายโน ‘‘วิสฺสชฺชิตมฺหิ ปญฺเห’’ติฯ

นิยุตฺโต โสธโน หาโรฯ

14. อธิฏฺฐานหารวิภงฺโค

[46] ตตฺถ กตโม อธิฏฺฐาโน หาโร? ‘‘เอกตฺตตาย ธมฺมา, เยปิ จ เวมตฺตตาย นิทฺทิฏฺฐา’’ติฯ

เย ตตฺถ นิทฺทิฏฺฐา, ตถา เต ธารยิตพฺพาฯ