เมนู

อธิบายคิหิปฏิบัติ
ที่มาแห่งทิศทั้ง ๖
ก่อนดำเนินเรื่อง ขอแถลงลักษณะที่มาของทิศทั้ง ๖ ไว้เป็น
สังเขป ดังนี้ :-
ในสิงคาโลวาทสูตรมีว่า ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
เสด็จไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ ในระหว่างทางพบสิงคาลมาณพกำลัง
ไหว้ทิศทั้ง ๖ อยู่ พระองค์จึงตรัสถาม มาณพทูลว่า ก่อนบิดาจะตาย
ได้สั่งไว้ให้ไหว้ทิศทั้งหลาย ดังนี้ พระองค์จึงตรัสต่อไปว่า ในอริยวินัย
เขาไม่ไหว้ทิศทั้ง ๖ อย่างนี้ พระอริยสาวกย่อมปฏิบัติทิศทั้ง ๖ อย่างนี้ :-
ทิศ
๑. ทิศเบื้องหน้า มารดาบิดา.
๒. ทิศเบื้องขวา อาจาารย์.
๓. ทิศเบื้องหลัง บุตร ภรรย.
๔. ทิศเบื้องซ้าย มิตร.
๕. ทิศเบื้องต่ำ บ่าว.
๖. ทิศเบื้องบน สมณพราหมณ์.
๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๒.