เมนู

อธิบายคิหิปฏิบัติ
ที่มาแห่งทิศทั้ง 6
ก่อนดำเนินเรื่อง ขอแถลงลักษณะที่มาของทิศทั้ง 6 ไว้เป็น
สังเขป ดังนี้ :-
ในสิงคาโลวาทสูตรมีว่า ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
เสด็จไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ ในระหว่างทางพบสิงคาลมาณพกำลัง
ไหว้ทิศทั้ง 6 อยู่ พระองค์จึงตรัสถาม มาณพทูลว่า ก่อนบิดาจะตาย
ได้สั่งไว้ให้ไหว้ทิศทั้งหลาย ดังนี้ พระองค์จึงตรัสต่อไปว่า ในอริยวินัย
เขาไม่ไหว้ทิศทั้ง 6 อย่างนี้ พระอริยสาวกย่อมปฏิบัติทิศทั้ง 6 อย่างนี้ :-
ทิศ1 6
1. ทิศเบื้องหน้า มารดาบิดา.
2. ทิศเบื้องขวา อาจาารย์.
3. ทิศเบื้องหลัง บุตร ภรรย.
4. ทิศเบื้องซ้าย มิตร.
5. ทิศเบื้องต่ำ บ่าว.
6. ทิศเบื้องบน สมณพราหมณ์.
1. ที. ปาฏิ. 11/202.