เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ ๗


ปัฏฐาน ภาคที่ ๗


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


ปัจจนียปัฏฐาน


๑. ปัจจนียติกปัฏฐาน


๑. นกุสลติกะ


ปฏิจจวาระ


อนุโลมนัย


๑. เหตุปัจจัย


[๑] ๑. ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นอกุศล ที่เป็นอัพยากตะ และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอกุศล ที่เป็นอัพยากตะ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ์ ๒ และจิตต-
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น.
๒. ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุสล เกิด
ขึ้น เพราะปัจจัย

๑. บาลีเล่มที่ ๔๕, ๒. ม. เป็นกุสลติกะ และทุก ๆ ติกะ ไม่มี น นำหน้า
๓. อรรถกถา ใช้ อกุสลาพยากตะ.