เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ ๗


ปัฏฐาน ภาคที่ ๕


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


อนุโลมทุกปัฏฐาน (ต่อ)


๕๕. สารัมมณทุกะ


ปฏิจจวาระ


อนุโลมนัย


๑. เหตุปัจจัย


[๑] ๑. สารัมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
อาศัยขันธ์ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย

คือ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม
เกิดขึ้น

๑. บาลีเล่มที่ ๔๓.