เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ ๗


ปัฏฐาน ภาคที่ ๒


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


๒. เวทนาติกะ


ปฏิจจวาระ


อนุโลมนัย


เหตุปัจจัย


[๑๐๗๗] ๑. ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่
สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ์ ๑
อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิด
ขึ้น, ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๐๗๘] ๒. ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่
สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ์ ๑
อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น.
๑ บาลีเล่ม ๔๐