เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ 7


ปัฏฐาน ภาคที่ 21


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


2. เวทนาติกะ


ปฏิจจวาระ


อนุโลมนัย


เหตุปัจจัย


[1077] 1. ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่
สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ 2 อาศัยขันธ์ 1 ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ์ 1
อาศัยขันธ์ 2 เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ 2 อาศัยขันธ์ 1 ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิด
ขึ้น, ขันธ์ 1 อาศัยขันธ์ 2 เกิดขึ้น.
[1078] 2. ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่
สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ 2 อาศัยขันธ์ 1 ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ์ 1
อาศัยขันธ์ 2 เกิดขึ้น.
1 บาลีเล่ม 40