เมนู

อินทริยยมกที่ 10


ปัณณัตติวาระ


มาติกา


[379] อินทรีย์ 22 คือ :-

1 จักขุนทรีย์ 12 โสมนัสสินทรีย์
2 โสตินทรีย์ 13 โทมนัสสินทรีย์
3 ฆานินทรีย์ 14 อุเปกขินทรีย์
4 ชิวหินทรีย์ 15 สัทธินทรีย์
5 กายินทรีย์ 16 วิริยินทรีย์
6 มนินทรีย์ 17 สตินทรีย์
7 อิตถินทรีย์ 18 สมาธินทรีย์
8 ปุริสินทรีย์ 19 ปัญญินทรีย์
9 ชีวิตินทรีย์ 20 อนัญญาตัญณัสสามีตินทรีย์
10 สุขินทรีย์ 21 อัญญินทรีย์
11 ทุกขินทรีย์ 22 อัญญาตาวินทรีย์
มาติกา จบ