เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ ๕


ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒


ขอนอบน้อมแด่


พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น


อนุสยยมกที่ ๗


ปริจเฉทวาระ


อนุสัย ๗ คือ :-
๑. กามราคานุสัย ๕. วิจิกิจฉานุสัย
๒. ปฏิฆานุสัย ๖. ภวราคานุสัย
๓. มานานุสัย ๗. อวิชชานุสัย
๔. ทิฏฐานุสัย