เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ ๔


กถาวัตถุ ภาคที่ ๑


ขอนอบน้อมแด่


พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น


มหาปัณณาสก์


มหาวรรค


ปุคคลกถา


นิคคหะ ๘


อนุโลมปัญจกะ


[๑] สกวาที ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
หรือ ?
ปรวาที ถูกแล้ว.
๑. คัมภีร์ที่ ๕ บาลีเล่มที่ ๓๗