เมนู

3. ความเป็นผู้ฉันบิณฑบาตอันสงบ
4. เมื่อราชกุลบีบคั้นชาวแว่นแคว้นยึดทรัพย์ที่มีสาระ หรือทาส
ชายหญิงและกหาปณะเป็นต้นอยู่ ความเป็นผู้ไม่ต้องเศร้าหมองเพราะการ
บีบคั้นชาวแว่นแคว้น
5. ความไม่มีฉันทราคะในเครื่องใช้ทั้งหลาย
6. ความปราศจากภัยในการถูกโจรปล้น
7. ความไม่คลุกคลีด้วยพระราชา และมหาอำมาตย์ของพระราชา
8. ความไม่กระทบกระทั่งในทิศทั้ง 4.
คำนี้มีอธิบายว่า ชนผู้อยู่ในอาศรมนั้น อาจเพื่อประสบความสุขของ
สมณะ 8 อย่างเหล่านั้น ฉันใด เราสร้างอาศรมนั้นประกอบด้วยคุณ 8 ประการ
ฉันนั้น.
คำว่า อภิญฺญาพลมาหรึ (นำมาซึ่งกำลังแห่งอภิญญา) ความว่า
เราอยู่ในอาศรมบทนั้นกระทำกสิณบริกรรม เริ่มวิปัสสนาโดยความไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เพื่อต้องการให้อภิญญาทั้งหลายและสมาบัติทั้งหลายเกิดขึ้น แล้วนำ
วิปัสสนาพละอันมีกำลังมา อธิบายว่า ข้าพเจ้าอยู่ในที่นั้น ย่อมอาจเพื่อนำ
กำลังนั้นมาได้ ฉันใด ข้าพเจ้าสร้างอาศรมอันสมควรแก่วิปัสสนาพละนั้น เพื่อ
ต้องการอภิญญานั้น ฉันนั้น.

ว่าด้วยวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตอาศรมบทเป็นต้นในบาทแห่งคาถาว่า สาฏกํ ปชหึ ตตฺถ นวโทสมุปาคตํ (เรา
ละผ้าสาฎกอันประกอบด้วยโทษ 9 อย่างในที่นั้น) แห่งคาถาว่า สาฏกํ ปชหึ
ตตฺถ ฯ เป ฯ ทฺวาทสคุณมุปาคตํ
ดังนี้ พึงทราบอนุปุพพิกถา ดังต่อไปนี้.