เมนู

อรรถกถาธรรมสังคณี


ชื่อ


อัฏฐสาลินีอารัมภกถากรุณา วิย สตฺเตสุ ปญฺญายสฺส มเหสิโน
เญยฺยธมฺเมสุ สพฺเพสุ ปวตฺติตฺถ ยถารุจึ...
พระสัพพัญญุตญาณของพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้แสวงหาคุณอัน
ใหญ่ เป็นไปทั่วในไญยธรรมทั้งปวงตาม
ความพอพระทัย ดุจพระกรุณาที่ทรงแผ่ไป
ในสัตว์ทั้งหลาย พระสัมพุทธะพระองค์ใด
มีพระทัยอันความกรุณานั้นให้อุตสาหะขึ้น
ด้วยดีในสัตว์ทั้งหลาย เมื่อประทับจำพรรษา
ในดาวดึงส์เทวโลก ในคราวที่แสดงยมก-
ปาฏิหาริย์เสร็จแล้ว ได้ประทับนั่งบนศิลา-
อาสน์ ชื่อว่าบัณฑุกัมพล ณ ควงไม้ปาริชาต
ทรงพระสิริโสภาคย์ ดุจพระอาทิตย์อุทัย
เหนือขุนเขายุคันธร ผู้อันหมู่แห่งเทพเจ้าทั้ง