เมนู

6. วิตักกติกะสวิกตกฺกสวิจารา ธมฺมา

ธรรมมีวิตกมีวิจาร
อวิตกฺวิจารมตฺตา ธมฺมา ธรรมไม่มีวิตกแต่มีวิจาร
อวิตกฺกาวิจารา ธมฺมา ธรรมไม่มีวิตกไม่มีวิจาร

7. ปีติติกะปีติสหคตา ธมฺมา

ธรรมสหรคตด้วยปีติ
สุขสหคตา ธมฺมา ธรรมสหรคตด้วยสุขเวทนา
อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา ธรรมสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา

8. ทัสสนติกะทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา

ธรรมอันโสดาปัตติมรรคประหาณ
ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา ธรรมอันมรรคเบื้องสูง 3 ประหาณ
เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ธรรมอันโสดาปัตติมรรคและมรรค
ปหาตพฺพา ธมฺมา เบื้องสูง 3 ไม่ประหาณ

9. ทัสสนเหตุกติกะทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา

ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปัตติมรรค
ประหาณ
ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง
3 ประหาณ
เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดา-
ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ปัตติมรรคและมรรคเบื้องสูง 3 ไม่ประหาณ