เมนู

ทุกทุกปัฏฐาน 1.ในลำดับต่อจากนั้นก็ทรงแสดงแม้ในธรรมปัจจนียานุโลมโดยนัยทั้ง 6
เหล่านี้เหมือนกัน เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ว่า
นัยทั้ง 6 อันสุขุม ลึกซึ้งในธรรม
ปัจจยานียานุโลม คือ
ติกปัฏฐานอันประเสริฐ 1
ฯ ล ฯ
ทุกทุกปัฏฐาน 1.


ว่าด้วยสมันตปัฏฐาน 24ปัฏฐานที่ประชุมสมันตปัฏฐาน 24 เหล่านี้ คือ ปัฏฐาน 6 ใน
ธรรมอันโลม ปัฏฐาน 6 ในธรรมปฏิโลม ปัฏฐาน 6 ในธรรมอนุโลมปัจจนีย-
ปัฏฐาน 6 ในธรรมปัจจนิยานุโลม ชื่อว่า มหาปกรณ์ (ปกรณ์ใหญ่).

ว่าด้วยการเปรียบกับสาครบัดนี้ เพื่อการรู้แจ้งถึงความที่พระอภิธรรมนี้เป็นธรรมลึกซึ้ง พึง
ทราบสาคร (ทะเล) 4 คือ
1. สังสารสาคร (สาคร คือ สงสาร)
2. ชลสาคร (สาคร คือ น้ำมหาสมุทร)
3. นยสาคร (สาคร คือ นัย)
4. ญาณสาคร (สาคร คือ พระญาณ)
บรรดาสาครทั้ง 4 นั้น ชื่อว่า สังสารสาคร คือ สังสารวัฏที่ท่าน
กล่าวไว้อย่างนี้ว่า
ขนฺธานญฺจ ปฏิปาฏิ ธาตุอายตนานญฺจ
อพฺโภจฺฉินฺนํ วตฺตมานา สํสาโรติ ปวุจฺจติ