เมนู

1. เถยยาวหาร (การลักโดยขโมย)
2. ปสัยหาวหาร (การลักโดยข่มขู่)
3. ปฏิจฉันนาวทาร (การลักโดยปกปิด)
4. ปริกัปปาวหาร (การลักโดยกำหนดไว้)
5. กุสาวหาร (การลักโดยจับสลาก)
เนื้อความในที่นี้ท่านย่อไว้ ส่วนความพิสดาร ท่านกล่าวไว้ในสมันต-
ปาสาทิกาแล้ว.

ว่าด้วยกาเมสุมิจฉาจารก็พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า กาเมสุมิจฉาจาร ต่อไป
คำว่า กาเมสุ ได้แก่การเสพเมถุน. การประพฤติลามกอันบัณฑิต
ติเตียนโดยส่วนเดียว ชื่อว่า มิจฉาจาร. แต่เมื่อว่าโดยลักษณะ ได้แก่
เจตนาเป็นเหตุก้าวล่วงฐานะที่ไม่ควรเกี่ยวข้องที่เป็นไปทางกายทวารโดยประสงค์
อสัทธรรม ชื่อว่า กาเมสุมิจฉาจาร.

อคมนียฐาน 20ในกาเมสุมิจฉาจารนั้น มีหญิง 20 จำพวก ได้แก่หญิงที่มารดารักษา
เป็นต้น 10 จำพวกแรก คือ
1. หญิงที่มารดารักษา
2. หญิงที่บิดารักษา
3. หญิงที่มารดาบิดารักษา
4. หญิงที่พี่ชายน้องชายรักษา
5 . หญิงที่พี่สาวน้องสาวรักษา
6. หญิงที่ญาติรักษา