เมนู

ยมกปกรณ์ในลำดับต่อจากกถาวัตถุปกรณ์นั้น ชื่อว่า ยมกปกรณ์ ทรงจำแนก
ไว้ 10 อย่าง คือ
1. มูลยมก
2. ขันธยมก
3. อายตนยมก
4. ธาตุยมก
5. สัจจยมก
6. สังขารยมก
7. อนุสสยยมก
8. จิตตยมก
9. ธรรมยมก
10. อินทริยยมก
ยมกปกรณ์นั้น ว่าโดยทางแห่งถ้อยคำ มีประมาณ 120 ภาณวาร
เมื่อว่าโดยพิสดาร ย่อมไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ.

มหาปกรณ์ในลำดับแห่งยมกปกรณ์นั้น ชื่อว่า มหาปกรณ์ แม้คำว่า ปัฏฐาน
ดังนี้ ก็เป็นชื่อของมหาปกรณ์นั้นนั่นแหละ มหาปกรณ์นั้น เบื้องต้นทรง
จำแนกไว้ 24 อย่าง ด้วยอำนาจแห่งปัจจัย คือ
1. เหตุปัจจัย (เหตุเป็นปัจจัย)
2. อารัมมณปัจจัย (อารมณ์เป็นปัจจัย)
3. อธิปติปัจจัย (อธิบดีเป็นปัจจัย)