เมนู

3. วิปากติกะวิปากา ธมฺมา

ธรรมเป็นวิบาก
วิปากธมฺมธมฺมา ธรรมเป็นเหตุแห่งวิบาก
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ธรรมไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุแห่ง
วิบาก

4. อุปาทินนุปาทานิยติกะอุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา

ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด้วย
ตัณหาทิฏฐิเข้ายึดครองและเป็นอารมณ์
ของอุปาทาน
อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด้วย
ตัณหาทิฏฐิไม่เข้ายึดครองแต่เป็น
อารมณ์ของอุปาทาน
อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ธมฺมา ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด้วย
ตัณหาทิฏฐิไม่เข้ายึดครองและไม่เป็น
อารมณ์ของอุปาทาน

5. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกติกะสงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกา ธมฺมา

ธรรมเศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของ
สังกิเลส
อสงฺกิลิฏฺฐสงฺกิลสิกา ธมฺมา ธรรมไม่เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของ
สังกิเลส
อสงฺกิลิฏฺฐาสงฺกิเลสิกา ธมฺมา ธรรมไม่เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์
ของสังกิเลส

6. วิตักกติกะสวิกตกฺกสวิจารา ธมฺมา

ธรรมมีวิตกมีวิจาร
อวิตกฺวิจารมตฺตา ธมฺมา ธรรมไม่มีวิตกแต่มีวิจาร
อวิตกฺกาวิจารา ธมฺมา ธรรมไม่มีวิตกไม่มีวิจาร

7. ปีติติกะปีติสหคตา ธมฺมา

ธรรมสหรคตด้วยปีติ
สุขสหคตา ธมฺมา ธรรมสหรคตด้วยสุขเวทนา
อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา ธรรมสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา

8. ทัสสนติกะทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา

ธรรมอันโสดาปัตติมรรคประหาณ
ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา ธรรมอันมรรคเบื้องสูง 3 ประหาณ
เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ธรรมอันโสดาปัตติมรรคและมรรค
ปหาตพฺพา ธมฺมา เบื้องสูง 3 ไม่ประหาณ

9. ทัสสนเหตุกติกะทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา

ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปัตติมรรค
ประหาณ
ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง
3 ประหาณ
เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดา-
ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ปัตติมรรคและมรรคเบื้องสูง 3 ไม่ประหาณ