เมนู

35. วิปัตติทุกะสีลวิปตฺติ จ

ความวิบัติแห่งศีล
ทิฏฺฐิวิปตฺติ จ ความวิบัติแห่งทิฏฐิ

36. สัมปทาทุกะสีลสมฺปทา จ

ความสมบูรณ์แห่งศีล
ทิฏฺฐิสมฺปทา จ ความสมบูรณ์แห่งทิฏฐิ

37. วิสุทธิทุกะสีลวิสุทฺธิ จ

ความหมดจดแห่งศีล
ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ จ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ

38. ทิฏฐิวิสุทธิทุกะทิฏฺฐิวิสุทธิ โข ปน

ความหมดจดแห่งทิฏฐิ
ยถาทิฏฺฐิสฺส จ ปธานํ ความเพียรแห่งบุคคลผู้มีทิฏฐิอันหมดจด

39. สังเวคทุกะสํเวโค จ สํเวชนิเยสุ ฐาเนสุ

ความสลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความ
สลดใจ
สํวิคฺคสฺส จ โยนิโส ปธานํ ความพยายามโดยแยบคายของบุคคลผู้มี
ความสลดใจ

40. อสันตุฏฐตาทุกะอสนฺตุฏฺฐตา จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ

ความไม่รู้จักอิ่มในกุศลธรรม
อปฺปฏิวานิตา จ ปธานสฺมึ ความไม่ท้อถอยในความพยายาม