เมนู

28. อินทริยคุตตทวารตาทุกะอินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา จ

ความเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ 6
โภชเน มตฺตญฺญุตา จ ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาหาร

29. มุฏฐสัจจทุกะมุฏฺฐสจฺจญฺจ

ความเป็นผู้ไม่มีสติ
อสมฺปชญฺญญฺจ ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ

30. สติทุกะสติ จ

สติ
สมฺปชญฺญญฺจ สัมปชัญญะ

31. ปฏิสังขานพลทุกะปฏิสงฺขานพลญฺจ

กำลังคือการพิจารณา
ภาวนาพลญฺจ กำลังคือภาวนา

32. สมถทุกะสมโถ จ

สมถะ
วิปสฺสนา จ วิปัสสนา

33. นิมิตตทุกะสมถนิมิตฺตญฺจ

นิมิตคือสมถะ
ปคฺคาหนิมิตฺตญฺจ นิมิตคือความเพียร

34. ปัคคาหทุกะปคฺคาโห จ

ความเพียร
อวิกฺเขโป จ ความไม่ฟุ้งซ่าน

35. วิปัตติทุกะสีลวิปตฺติ จ

ความวิบัติแห่งศีล
ทิฏฺฐิวิปตฺติ จ ความวิบัติแห่งทิฏฐิ

36. สัมปทาทุกะสีลสมฺปทา จ

ความสมบูรณ์แห่งศีล
ทิฏฺฐิสมฺปทา จ ความสมบูรณ์แห่งทิฏฐิ

37. วิสุทธิทุกะสีลวิสุทฺธิ จ

ความหมดจดแห่งศีล
ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ จ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ

38. ทิฏฐิวิสุทธิทุกะทิฏฺฐิวิสุทธิ โข ปน

ความหมดจดแห่งทิฏฐิ
ยถาทิฏฺฐิสฺส จ ปธานํ ความเพียรแห่งบุคคลผู้มีทิฏฐิอันหมดจด

39. สังเวคทุกะสํเวโค จ สํเวชนิเยสุ ฐาเนสุ

ความสลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความ
สลดใจ
สํวิคฺคสฺส จ โยนิโส ปธานํ ความพยายามโดยแยบคายของบุคคลผู้มี
ความสลดใจ

40. อสันตุฏฐตาทุกะอสนฺตุฏฺฐตา จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ

ความไม่รู้จักอิ่มในกุศลธรรม
อปฺปฏิวานิตา จ ปธานสฺมึ ความไม่ท้อถอยในความพยายาม