เมนู

28. อินทริยคุตตทวารตาทุกะอินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา จ

ความเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ 6
โภชเน มตฺตญฺญุตา จ ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาหาร

29. มุฏฐสัจจทุกะมุฏฺฐสจฺจญฺจ

ความเป็นผู้ไม่มีสติ
อสมฺปชญฺญญฺจ ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ

30. สติทุกะสติ จ

สติ
สมฺปชญฺญญฺจ สัมปชัญญะ

31. ปฏิสังขานพลทุกะปฏิสงฺขานพลญฺจ

กำลังคือการพิจารณา
ภาวนาพลญฺจ กำลังคือภาวนา

32. สมถทุกะสมโถ จ

สมถะ
วิปสฺสนา จ วิปัสสนา

33. นิมิตตทุกะสมถนิมิตฺตญฺจ

นิมิตคือสมถะ
ปคฺคาหนิมิตฺตญฺจ นิมิตคือความเพียร

34. ปัคคาหทุกะปคฺคาโห จ

ความเพียร
อวิกฺเขโป จ ความไม่ฟุ้งซ่าน