เมนู

21. ธาตุกุสลาทุกะธาตุกุสลตา จ

ความเป็นผู้ฉลาดในธาตุ
มนสิการกุสลตา จ ความเป็นผู้ฉลาดในการพิจารณา

22. อายตนกุสลตาทุกะอายตนกุสลตา จ

ความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะ
ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา จ ความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท

23. ฐานกุสลตาทุกะฐานกกุสลตา จ

ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ
อฏฐานกุสลตา จ ความเป็นผู้ฉลาดในอฐานะ

24. อาชชวทุกะอาชฺชโว จ

ความซื่อตรง
มทฺทโว จ ความอ่อนโยน

25. ขันติทุกะขนฺติ จ

ความอดทน
โสรจฺจญฺจ ความสงบเสงี่ยม

26. สาขัลยทุกะสาขลฺยญฺจ

ความเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวาน
ปฏิสนฺถาโร จ การปฏิสันถาร

27. อินทริยอคุตตทวารตาทุกะอินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา

ความเป็นผู้ไม่สำรวมในอินทรีย์
โภชเน อมตฺตญฺญุตา จ ความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในโภชนาหาร