เมนู

14. ปุพพันตานุทิฏฐิทุกะปุพฺพนฺตานุทิฏฺฐิ จ

ความเห็นปรารภส่วนอดีต
อปรนฺตานุทิฏฺฐิ จ ความเห็นปรารภส่วนอนาคต

15. อหิริกทุกะอหิริกญฺจ

ความไม่ละอาย
อโนตฺตปฺปญฺ จ ความไม่เกรงกลัว

16. หิริทุกะหิริ จ

ความละอาย
โอตฺตปฺปญฺจ ความเกรงกลัว

17. โทวจัสสตาทุกะโทวจสฺสตา จ

ความเป็นผู้ว่ายาก
ปาปมิตฺตตา จ ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว

18. โสวจัสสตาทุกะโสวจสฺสตา จ

ความเป็นผู้ว่าง่าย
กลฺยาณมิตฺตตา จ ความเป็นผู้มีมิตรดี

19. อาปัตติกุสลตาทุกะอาปตฺติกุสลตา จ

ความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติ
อาปตฺติวุฏฺฐานกุสลตา จ ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติ

20. สมาปัตติกุสลตาทุกะสมาปตฺติกุสลตา จ

ความเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติ
สมาปตฺติวุฏฺฐานกุสลตา จ ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติ

21. ธาตุกุสลาทุกะธาตุกุสลตา จ

ความเป็นผู้ฉลาดในธาตุ
มนสิการกุสลตา จ ความเป็นผู้ฉลาดในการพิจารณา

22. อายตนกุสลตาทุกะอายตนกุสลตา จ

ความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะ
ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา จ ความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท

23. ฐานกุสลตาทุกะฐานกกุสลตา จ

ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ
อฏฐานกุสลตา จ ความเป็นผู้ฉลาดในอฐานะ

24. อาชชวทุกะอาชฺชโว จ

ความซื่อตรง
มทฺทโว จ ความอ่อนโยน

25. ขันติทุกะขนฺติ จ

ความอดทน
โสรจฺจญฺจ ความสงบเสงี่ยม

26. สาขัลยทุกะสาขลฺยญฺจ

ความเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวาน
ปฏิสนฺถาโร จ การปฏิสันถาร

27. อินทริยอคุตตทวารตาทุกะอินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา

ความเป็นผู้ไม่สำรวมในอินทรีย์
โภชเน อมตฺตญฺญุตา จ ความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในโภชนาหาร