เมนู

14. ปุพพันตานุทิฏฐิทุกะปุพฺพนฺตานุทิฏฺฐิ จ

ความเห็นปรารภส่วนอดีต
อปรนฺตานุทิฏฺฐิ จ ความเห็นปรารภส่วนอนาคต

15. อหิริกทุกะอหิริกญฺจ

ความไม่ละอาย
อโนตฺตปฺปญฺ จ ความไม่เกรงกลัว

16. หิริทุกะหิริ จ

ความละอาย
โอตฺตปฺปญฺจ ความเกรงกลัว

17. โทวจัสสตาทุกะโทวจสฺสตา จ

ความเป็นผู้ว่ายาก
ปาปมิตฺตตา จ ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว

18. โสวจัสสตาทุกะโสวจสฺสตา จ

ความเป็นผู้ว่าง่าย
กลฺยาณมิตฺตตา จ ความเป็นผู้มีมิตรดี

19. อาปัตติกุสลตาทุกะอาปตฺติกุสลตา จ

ความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติ
อาปตฺติวุฏฺฐานกุสลตา จ ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติ

20. สมาปัตติกุสลตาทุกะสมาปตฺติกุสลตา จ

ความเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติ
สมาปตฺติวุฏฺฐานกุสลตา จ ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติ