เมนู

7. นิรุตติทุกกะนิรุตฺติ ธมฺมา

ธรรมเป็นนิรุตติ
นิรุตฺติปถา ธมฺมา ธรรมเป็นเหตุของธรรมเป็นนิรุตติ

8. ปัญญัตติทุกะปญฺญตฺติ ธมฺมา

ธรรมเป็นบัญญัติ
ปญฺญตฺติปถา ธมฺมาธรรมเป็นเหตุของธรรมเป็นบัญญัติ

9. นามรูปทุกะนามญฺจ

นามธรรม
รูปญฺจ รูปธรรม

10. อวิชชาทุกะอวิชฺชา จ

ความไม่รู้แจ้ง
ภวตณฺหา จ ความปรารถนาภพ

11. ภวทิฏฐิทุกะภวทิฏฺฐิ จ

ความเห็นว่าเกิด
วิภวทิฏฺฐิ จ ความเห็นว่าไม่เกิด

12. สัสสตทิฏฐิทุกะสสฺสตทิฏฺฐิ จ

ความเห็นว่าเที่ยง
อุจฺเฉททิฏฺฐิ จ ความเห็นว่าสูญ

13. อันตวาทิฏฐิทุกะอนฺตวาทิฏฺฐิ จ

ความเห็นว่ามีที่สุด
อนนฺตวาทิฏฺฐิ จ ความเห็นว่าไม่มีที่สุด