เมนู

สุตตันตมาติกา 42 ทุกะ[15]

1. วิชชาภาคีทุกะวิชฺชาภาคิโน ธมฺมา

ธรรมเป็นไปในส่วนวิชชา
อวิชฺชภาคิโน ธมฺมา ธรรมเป็นไปในส่วนอวิชชา

2. วิชชูปมทุกะวิชฺชูปมา ธมฺมา

ธรรมเหมือนฟ้าแลบ
วชิรูปมา ธมฺมา ธรรมเหมือนฟ้าผ่า

3. พาลทุกะพาลา ธมฺมา

ธรรมทำให้เป็นพาล
ปณฺฑิตา ธมฺมา ธรรมทำให้เป็นบัณฑิต

4. กัณหทุกะกณฺหา ธมฺมา

ธรรมดำ
สุกฺกา ธมฺมา ธรรมขาว

5. ตปนิยทุกะตปนิยา ธมฺมา

ธรรมทำให้เร่าร้อน
อตปนิยา ธมฺมา ธรรมไม่ทำให้เร่าร้อน

6. อธิวจนทุกะอธิวจนา ธมฺมา

ธรรมเป็นชื่อ
อธิวจนปถา ธมฺมา ธรรมเป็นเหตุของธรรมเป็นชื่อ