เมนู

95-13. อรูปาวจรทุกะอรูปาวจรา ธมฺมา

ธรรมเป็นอรูปาวจร
น รูปาวจรา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นรูปาวจร

96-14. ปริยาปันนทุกะปริยาปนฺนา ธมฺมา

ธรรมเป็นปริยาปันนะ
อปริยาปนฺนา ธมฺมา ธรรมเป็นอปริยาปันนะ

97-15. นิยยานิกทุกะนิยฺยานิกา ธมฺมา

ธรรมเป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ
อนิยฺยานิกา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ

98-16. นิยตทุกะนียตา ธมฺมา

ธรรมให้ผลแน่นอน
อนิยตา ธมฺมา ธรรมให้ผลไม่แน่นอน

99-17. สอุตตรทุกะสอุตตฺรา ธมฺมา

ธรรมมีธรรมอื่นยิ่งกว่า
อนุตฺตรา ธมฺมา ธรรมไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า

100-18. สรณทุกะสรณา ธมฺมา

ธรรมเกิดกับกิเลส
อรณา ธมฺมา ธรรมไม่เกิดกับกิเลส

อภิธรรมมาติกา 100 ทุกะ จบ

สุตตันตมาติกา 42 ทุกะ[15]

1. วิชชาภาคีทุกะวิชฺชาภาคิโน ธมฺมา

ธรรมเป็นไปในส่วนวิชชา
อวิชฺชภาคิโน ธมฺมา ธรรมเป็นไปในส่วนอวิชชา

2. วิชชูปมทุกะวิชฺชูปมา ธมฺมา

ธรรมเหมือนฟ้าแลบ
วชิรูปมา ธมฺมา ธรรมเหมือนฟ้าผ่า

3. พาลทุกะพาลา ธมฺมา

ธรรมทำให้เป็นพาล
ปณฺฑิตา ธมฺมา ธรรมทำให้เป็นบัณฑิต

4. กัณหทุกะกณฺหา ธมฺมา

ธรรมดำ
สุกฺกา ธมฺมา ธรรมขาว

5. ตปนิยทุกะตปนิยา ธมฺมา

ธรรมทำให้เร่าร้อน
อตปนิยา ธมฺมา ธรรมไม่ทำให้เร่าร้อน

6. อธิวจนทุกะอธิวจนา ธมฺมา

ธรรมเป็นชื่อ
อธิวจนปถา ธมฺมา ธรรมเป็นเหตุของธรรมเป็นชื่อ