เมนู

95-13. อรูปาวจรทุกะอรูปาวจรา ธมฺมา

ธรรมเป็นอรูปาวจร
น รูปาวจรา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นรูปาวจร

96-14. ปริยาปันนทุกะปริยาปนฺนา ธมฺมา

ธรรมเป็นปริยาปันนะ
อปริยาปนฺนา ธมฺมา ธรรมเป็นอปริยาปันนะ

97-15. นิยยานิกทุกะนิยฺยานิกา ธมฺมา

ธรรมเป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ
อนิยฺยานิกา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ

98-16. นิยตทุกะนียตา ธมฺมา

ธรรมให้ผลแน่นอน
อนิยตา ธมฺมา ธรรมให้ผลไม่แน่นอน

99-17. สอุตตรทุกะสอุตตฺรา ธมฺมา

ธรรมมีธรรมอื่นยิ่งกว่า
อนุตฺตรา ธมฺมา ธรรมไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า

100-18. สรณทุกะสรณา ธมฺมา

ธรรมเกิดกับกิเลส
อรณา ธมฺมา ธรรมไม่เกิดกับกิเลส

อภิธรรมมาติกา 100 ทุกะ จบ