เมนู

88-6. สวิจารทุกะสวิจารา ธมฺมา

ธรรมมีวิจาร
อวิจารา ธมฺมา ธรรมไม่มีวิจาร

89-7. สัปปีติกทุกะสปฺปีติกา ธมฺมา

ธรรมมีปีติ
อปฺปีติกา ธมฺมา ธรรมไม่มีปีติ

90-8. ปีติสหคตทุกะปีติสหคตา ธมฺมา

ธรรมสหรคตด้วยปีติ
น ปีติสหคตา ธมฺมา ธรรมไม่สหรคตด้วยปีติ

91-9. สุขสหคตทุกะสุขสหคตา ธมฺมา

ธรรมสหรคตด้วยสุขเวทนา
น สุขสหคตา ธมฺมา ธรรมไม่สหรคตด้วยสุขเวทนา

92-10. อุเปกขาสหคตทุกะอุเปกฺขา สหคตา ธมฺมา

ธรรมสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา
น อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา ธรรมไม่สหรตด้วยอุเบกขาเวทนา

93-11. กามาวจรทุกะกามาวจรา ธมฺมา

ธรรมเป็นกามาวจร
น กามาวจรา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นกามาวจร

94-12. รูปาวจรทุกะรูปาวจรา ธมฺมา

ธรรมเป็นรูปาวจร
น รูปาวจรา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นรูปาวจร

95-13. อรูปาวจรทุกะอรูปาวจรา ธมฺมา

ธรรมเป็นอรูปาวจร
น รูปาวจรา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นรูปาวจร

96-14. ปริยาปันนทุกะปริยาปนฺนา ธมฺมา

ธรรมเป็นปริยาปันนะ
อปริยาปนฺนา ธมฺมา ธรรมเป็นอปริยาปันนะ

97-15. นิยยานิกทุกะนิยฺยานิกา ธมฺมา

ธรรมเป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ
อนิยฺยานิกา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ

98-16. นิยตทุกะนียตา ธมฺมา

ธรรมให้ผลแน่นอน
อนิยตา ธมฺมา ธรรมให้ผลไม่แน่นอน

99-17. สอุตตรทุกะสอุตตฺรา ธมฺมา

ธรรมมีธรรมอื่นยิ่งกว่า
อนุตฺตรา ธมฺมา ธรรมไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า

100-18. สรณทุกะสรณา ธมฺมา

ธรรมเกิดกับกิเลส
อรณา ธมฺมา ธรรมไม่เกิดกับกิเลส

อภิธรรมมาติกา 100 ทุกะ จบ