เมนู

ปิฏฐิทุกะหมวดที่ 13 มี 18 ทุกะ

คือ

[14]

83-1. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะทสฺสเนน ปาตพฺพา ธมฺมา

ธรรมอันโสดาปัตติมรรคประหาณ
น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา ธรรมอันโสดาปัตติมรรคไม่ประหาณ

84-2. ภาวนายปหาตัพพทุกะภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา

ธรรมอันมรรคเบื้องสูง 3 ประหาณ
น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา ธรรมอันมรรคเบื้องสูง 3 ไม่ประหาณ

85-3. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา

ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปัตติมรรค
ธมฺมา ประหาณ
น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธรรมไม่มีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปัตติ-
ธมฺมา มรรคจะประหาณ

86-4. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา

ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง
ธมฺมา 3 ประหาณ
น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธรรมไม่มีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง
ธมฺมา 3 จะประหาณ

87-5. สวิตักกทุกะสวิตฺกกา ธมฺมา

ธรรมมีวิตก
อวิตกฺกา ธมฺมา ธรรมไม่มีวิตก