เมนู

78-4. กิเลสสัมปยุตตทุกะกิเลสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยกิเลส
กิเลสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากกิเลส

79-5. กิเลสสังกิเลสิกทุกะกิเลสา เจว ธมฺมา

ธรรมเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของ
สงฺกิเลสิกา จ สังกิเลส
สงฺกิเลสิกา เจว ธมฺมา ธรรมเป็นอารมณ์ของสังกิเลส แต่ไม่
โน จ กิเลสา เป็นกิเลส

80-6. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะกิเลสา เจว ธมฺมา สงฺกิลิฏฺฐา จ

ธรรมเป็นกิเลสและเศร้าหมอง
สงฺกิลิฏฺฐา เจว ธมฺมา โน จ กิเลสา ธรรมเศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส

81-7. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะกิเลสา เจว ธมฺมา กิเลส

ธรรมเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลส
สมฺปยุตฺตา จ
กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา ธรรมสัมปยุตด้วยกิเลส แต่ไม่เป็นกิเลส
โน จ กิเลสา

82-8. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะกิเลสวิปฺปยุตฺตา โข ปน

ธรรมวิปปยุตจากกิเลส แต่เป็นอารมณ์
ธมฺมา สงฺกิเลสิกาปิ ของสังกิเลส
กิเลสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธรรมวิปปยุตจากกิเลส และไม่เป็น
ธมฺมา อสงฺกิเลสิกาปิ อารมณ์ของสังกิเลส