เมนู

73-5. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะอุปาทานา เจว ธมฺมา

ธรรมเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วย
อุปาทานสมฺปยุตฺตา จ อุปทาน
อุปาทานสมฺยุตฺตา เจว ธมฺมา ธรรมสัมปยุตด้วยอุปาทาน แต่ไม่เป็น
โน จ อุปาทานา อุปทาน

74-6. อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานนิยทุกะอุปาทานวิปฺปยุตฺตา โข ปน

ธรรมวิปปยุตจากอุปทาน แต่เป็น
ธมฺมา อุปาทานิยาปิ อารมณ์ของอุปทาน
อุปาทานวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน และไม่เป็น
ธมฺมา อนุปาทานิยปิ อารมณ์ของอุปทาน

กิเลสโคจฉกะหมวดที่ 12 มี 8 ทุกะ

คือ

[13]

75-1. กิเลสทุกะกิเลสา ธมฺมา

ธรรมเป็นกิเลส
โน กิเลสา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นกิเลส

76-2. สังกิเลสิกทุกะสงฺกิเลสิกา ธมฺมา

ธรรมเป็นอารมณ์ของสังกิเลส
อสงฺกิเลสิก ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลส

77-3. สังกิลิฏฐทุกะสงฺกิลิฏฺฐา ธมฺมา

ธรรมเศร้าหมอง
อสงฺกิลิฏฺฐา ธมฺมา ธรรมไม่เศร้าหมอง

78-4. กิเลสสัมปยุตตทุกะกิเลสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยกิเลส
กิเลสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากกิเลส

79-5. กิเลสสังกิเลสิกทุกะกิเลสา เจว ธมฺมา

ธรรมเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของ
สงฺกิเลสิกา จ สังกิเลส
สงฺกิเลสิกา เจว ธมฺมา ธรรมเป็นอารมณ์ของสังกิเลส แต่ไม่
โน จ กิเลสา เป็นกิเลส

80-6. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะกิเลสา เจว ธมฺมา สงฺกิลิฏฺฐา จ

ธรรมเป็นกิเลสและเศร้าหมอง
สงฺกิลิฏฺฐา เจว ธมฺมา โน จ กิเลสา ธรรมเศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส

81-7. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะกิเลสา เจว ธมฺมา กิเลส

ธรรมเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลส
สมฺปยุตฺตา จ
กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา ธรรมสัมปยุตด้วยกิเลส แต่ไม่เป็นกิเลส
โน จ กิเลสา

82-8. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะกิเลสวิปฺปยุตฺตา โข ปน

ธรรมวิปปยุตจากกิเลส แต่เป็นอารมณ์
ธมฺมา สงฺกิเลสิกาปิ ของสังกิเลส
กิเลสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธรรมวิปปยุตจากกิเลส และไม่เป็น
ธมฺมา อสงฺกิเลสิกาปิ อารมณ์ของสังกิเลส