เมนู

68-14. อุปาทินนทุกะอุปาทินฺนา ธมฺมา

ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด้วย
ตัณหาทิฏฐิเข้ายึดครอง
อนุปาทินฺนา ธมฺมา ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด้วย
ตัณหาทิฏฐิไม่เข้ายึดครอง

อุปทานโคจฉกะหมวดที่ 11 มี 6 ทุกะ

คือ

[12]

69-1. อุปาทานทุกะอุปาทานา ธมฺมา

ธรรมเป็นอุปทาน
โน อุปาทานา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอุปาทาน

70-2. อุปาทานิยทุกะอุปาทานิยา ธมฺมา

ธรรมเป็นอารมณ์ของอุปทาน
อนุปาทานิยา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของอุปทาน

71-3. อุปาทานสัมปยุตตทุกะอุปาทานสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยอุปทาน
อุปาทานวิปฺยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากอุปทาน

72-4. อุปาทานอุปาทานิยทุกะอุปาทานา เจว ธมฺมา

ธรรมเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของ
อุปาทานิยา จ อุปาทาน
อุปาทานิยา เจว ธมฺมา ธรรมเป็นอารมณ์ของอุปทาน แต่ไม่
โน จ อุปทานา เป็นอุปทาน