เมนู

[11]

63-9. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะจิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานา ธมฺมา

ธรรมเจือกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐาน
โน จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานา ธมฺมา ธรรมไม่เจือกับจิตและไม่มีจิตเป็น
สมุฏฐาน

64-10. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะจิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานสหภุโน ธมฺมา

ธรรมเจือกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐาน
และเกิดร่วมกับจิต
โน จิตฺตสํสฏฺฐานสหภุโน ธรรมไม่เจือกับจิต ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน
ธมฺมา และไม่เกิดร่วมกับจิต

65-11. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะจิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐฐานา-

ธรรมเจือกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและ
นุปริวตฺติโน ธมฺมา เกิดคล้อยตามจิต
โน จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานา ธรรมไม่เจือกับจิตไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน
นุปริวตฺติโน ธมฺมา และไม่เกิดคล้อยตามจิต

66-12. อัชฌัตติกทุกะอชฺฌตฺติกา ธมฺมา

ธรรมเป็นภายใน
พาหิรา ธมฺมา ธรรมเป็นภายนอก

67-13. อุปาทาทุกะอุปาทา ธมฺมา

ธรรมอาศัยมหาภูตรูปเกิด
โน อุปาทา ธมฺมา ธรรมไม่อาศัยหาภูตรูปเกิด