เมนู

56-2. จิตตทุกะจิตฺตา ธมฺมา

ธรรมเป็นจิต
โน จิตฺตา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นจิต

57-3. เจตสิกทุกกะเจตสิกา ธมฺมา

ธรรมเป็นเจตสิก
อเจตสิกา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นเจตสิก

58-4. จิตตสัมปยุตตทุกะจิตฺตสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยจิต
จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากจิต

59-5. จิตตสังสัฏฐทุกะจิตฺตสํสฏฺฐา ธมฺมา

ธรรมเจือกับจิต
จิตฺตวิสํสฏฺฐา ธมฺมา ธรรมไม่เจือกับจิต

60-6. จิตตสมุฏฐานทุกะจิตฺตสมุฏฺฐานา ธมฺมา

ธรรมมีจิตเป็นสมุฏฐาน
โน จิตฺตสมุฏฺฐานา ธมฺมา ธรรมไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน

61-7. จิตตสหภูทุกะจิตฺตสหภุโน ธมฺมา

ธรรมเกิดร่วมกับจิต
โน จิตฺตสหภุโน ธมฺมา ธรรมไม่เกิดร่วมกับจิต

62-8. จิตตานุปริวัตติทุกะจิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา

ธรรมอันเกิดคล้อยตามจิต
โน จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา ธรรมไม่เกิดคล้อยตามจิต